Algemene voorwaarden

Hieronder volgt een compleet overzicht van onze algemene voorwaarden.
De voorwaarden kunnen ook gedownload worden.


Lees verder

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

la Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden aangegaan tot het geven van services, alsmede het geven van cursussen, voorlichting en trainingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, door Bureau Voor Bedrijfsveiligheid Wopereis, hierna te noemen BVB Wopereis
1b Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
1c Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2: Definities

Onder afnemer wordt verstaan degene, die de order heeft gegeven. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene, die de order heeft gegeven.


Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3a Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van BVB Wopereis zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.

3b De geldigheidsduur van een offerte is twee (2) maanden, gerekend vanaf de op de offerte vermelde datum.

3c Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door, of op bevoegde wijze namens, BVB Wopereis van de door opdrachtgever c.q. afnemer geplaatste opdracht c.q. order, dan wel, nadat tot levering c.q. uitvoering is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen. Wijzigingen der overeenkomst kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden.

3d Indien getransigeerd wordt met twee of meer opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.


Artikel 4: Werkzaamheden

Tot de werkzaamheden van BVB Wopereis behoren onder meer:

1) het overeenkomstig de opdracht uitvoeren van gewenste werkzaamheden door daarvoor geschikte cursusleiders, docenten en/of consultants;

2) het per cursist voor eike cursus beschikbaar stellen van studiemateriaal, voor , zover hierin niet door de opdrachtgever is voorzien;

3) lesroosters voor de cursussen vaststellen;

4) het ontwikkelen van bedrijfsnoodplannen etc. en het adviseren op het gebied van brand- en Arbo-veiligheid. De werkzaamheden zullen worden verricht op door BVB Wopereis vast te stellen dagen of in een bepaalde periode.


Artikel 5: Prijs

5a Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door BVB Wopereis aangegeven tarief. De prijs houdt onder meer een vergoeding in voor:

1) de kosten van de in overeenstemming met het lesrooster door de cursusleider en docenten te besteden werkuren;

2) kosten van het door BVB Wopereis ter beschikking te stellen lesmateriaal;

3) een vergoeding voor de door (een) cursusleider en/of docent in het kader van hun activiteiten ten behoeve van een cursus (of projectopdracht) te maken reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever zal aan BVB Wopereis voor een op verzoek van opdrachtgever te geven schriftelijke studie een vergoeding betalen in de vorm van een vast bedrag, inhoudende alle kosten verbonden aan verzending, ontvangst en correctie van de lessen, en/of de kosten van het verzorgen van een examen(dag), inclusief reis- en verblijfkosten. In voorkomende gevallen kunnen opdrachtgever en BVB Wopereis overeenkomen werkzaamheden af te rekenen op basis van nacalculatie.

5b Prijsverhogingen, voortvlociende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht worden direct aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht, evenals van overheidswege opgelegde maatregelen, die kostenverhogend werken.

5c De overeengekomen tarieven kunnen éénmaal per jaar per 1 januari worden geindexeerd aan de hand van het indexcijfer voor CAO-lonen, zoals dat door het CBS wordt gepubliceerd.

5d Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door BVB Wopereis op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 6: Annuleringen

6a Indien de afnemer c.q. opdrachtgever de gegeven order c.q. opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert worden de volgende regels gehanteerd;
Algehele annulering
Annuleringskosten van trainingen en cursussen bedragen bij annulering binnen één (1) maand voor aanvang van de training 10% van de cursusprijs met een minimumbedrag van € 65,00. Bij annulering binnen één (1) week voor aanvang van de cursus zal 100% van de cursusprijs in rekening worden gebracht. Bij absentie zonder annulering wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. Annulering dient te allen tijde schriftelijk dan wel per fax of e-mail te geschieden.
Annulering met planning van nieuwe datum door klant
Annuleringskosten van trainingen en cursussen bedragen bij annulering binnen één (1) maand voor aanvang van de training 10% van de cursusprijs met een minimumbedrag van € 65,00. Bij annulering binnen één (1) week voor aanvang van de cursus zal 90% van de cursusprijs in rekening worden gebracht met een minimumbedrag van € 65,00. Bij absentie zonder annulering wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. Annulering dient te allen tijde schriftelijk dan wel per fax of e-mail te geschieden. Bij bovengenoemde annulering zal de klant in overleg met BVB Wopereis een nieuwe datum plannen. Voor de oorspronkelijk factuur blijven de geldende betalingsvoorwaarden van kracht. De wijzigingskosten worden apart in rekening gebracht.
Annulering met planning van nieuwe datum door BVB Wopereis
Annuleringen van trainingen en cursussen binnen één(1) maand voor aanvang van de training of cursus zijn kosteloos. Bij annulering één (1) week voor aanvang van de cursus zal 10% van de cursusprijs in rekening worden gebracht met een minimumbedrag van € 65,00. Bij absentie zonder annulering wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. Annulering dient te allen tijde schriftelijk dan wel per fax of e-mail te geschieden. Bij bovengenoemde annulering zal BVB Wopereis datum plannen op een voor haar geschikt moment. Voor de oorspronkelijk factuur blijven de geldende betalingsvoorwaarden van kracht. De wijzigingskosten worden apart in rekening gebracht.
6b De annuleringskosten worden alleen betaald, indien het totaal van de geannuleerde werkzaamheden meer dan 5% van de opdracht bedraagt.
6c Indien de tussen opdrachtgever en BVB Wopereis overeengekomen vergoeding werkzaamheden betreft, die over een periode langer dan twee maanden na annulering uitgevoerd zouden worden, wordt de annuleringsvergoeding alleen berekend over de openstaande werkzaamheden, die binnen deze twee maanden zouden vallen.
6d Indien BVB Wopereis de werkzaamheden voér aanvang van de cursus annuleert, zal zij van de afnemer c.q. opdrachtgever geen enkele vergoeding ontvangen.


Artikel 7: Levering en leveringstermijnen

7a Opgegeven leveringstermijnen zijn niet te vatten als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders vermeldt. Niet levering door BVB Wopereis binnen een door haar opgegeven termijn leidt niet tot verzuim van BVB Wopereis. Verzuim van BVB Wopereis ontstaat slechts indien een aflevering door BVB Wopereis achterwege blijft nadat haar daartoe door afnemer c.q. opdrachtgever in een schriftelijke sommatie bij aangetekend schrijven een redelijke termijn is gesteld. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor BVB Wopereis zijn de zaken te leveren c.q. de werkzaamheden te verrichten. Overschrijding van de leveringstermijn wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de Opdrachtgever.
7b Geringe overschrijding van de leveringstermijn, dan wel overschrijding van de leveringstermijn, die niet aan BVB Wopereis overeenkomstig de onderhavige voorwaarden kan worden toegerekend, zal nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de termijn van uitvoering der werkzaamheden.
7c Indien de afnemer c.q. opdrachtgever de bestelde zaken c.q. de uitgevoerde opdracht niet vooraf op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk c.q. worden de zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. De maximale afnametermijn is drie (3) maanden. In dergelijke gevallen kan BVB Wopereis opslagkosten aan de afnemer c.q. opdrachtgever in rekening brengen.
7d Extra te maken kosten in verband met de door de afnemer c.g. opdrachtgever gewenste spoedleveringen zijn voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever.
7e Levering geschiedt steeds “af magazijn”. BVB Wopereis is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, door of in verband met het transport ontstaan.
7f BVB Wopereis behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.


Artikel 8: Reclame

8a Reclames ter zake van door BVB Wopereis geleverde diensten en goederen respectievelijk opgeleverde werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te worden ingediend onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
Indien de opdrachtgever niet binnen vorengemelde termijn heeft gereclameerd wordt de opdrachtgever geacht met de staat, waarin de zaken zijn geleverd c.q. de werkzaamheden zijn opgeleverd, in te stemmen en vervalt het recht op reclame ter zake van het gebrek. Aan iedere reclame die na bovengenoemde termijn door BVB Wopereis wordt ontvangen kunnen door afnemer c.q. opdrachtgever geen aanspraken meer worden ontleend tenzij het gebrek redelijkerwijs niet eerder te ontdekken was.
8b Opdrachtgever is gehouden de klant nauwkeurig te specificeren.
8c BVB Wopereis dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal te harer keuze:
a. BVB Wopereis cen billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag;
b. de geleverde zaken, indien en voor zover mogelijk, kosteloos vervangen, door soortgelijke zaken na teruglevering in de oorspronkelijke staat;
c BVB Wopereis de gebreken, indien en voor zover mogelijk, herstellen;
d. BVB Wopereis zorgdragen voor een adequate oplossing in overleg met de afnemer c.q. opdrachtgever. BVB Wopereis is niet verplicht tot een verdere schade- of kostenvergoeding tot afwikkeling van het beroep op dit artikel.
8d De afnemer c.q. opdrachtgever verleent al zijn medewerking aan BVB Wopereis afwikkeling van het beroep op dit artikel.
8e Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken c.q. een deelopgeleverde werkzaamheden kunnen geen reden zijn tot afkeuring der gehele levering c.q. oplevering.


Artikel 9: Betaling

9a De vorderingen van BVB Wopereis dienen te worden beschouwd als brengschulden van de afnemer c.q. opdrachtgever.
9b Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van de factuur, dvier (4) weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wordt toegestuurd, geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de looptijd van de werkzaamheden langer dan één (1) maand is, kan BVB Wopereis maandelijkse rekeningen indienen, gelijk aan voorgenoemde regeling, voor dat deel van de werkzaamheden dat is voltooid.
9c Onverminderd het recht van retentie, staat BVB Wopereis vrij in de vorm van een betalingsconditie een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van BVB Wopereis.
9d Indien de opdrachtgever de vordering van BVB Wopereis niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij van rechtswege geacht izijn en heeft BVB Wopereis zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening te brengen.
9e BVB Wopereis is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de nietbetaling veroorzaakt, te vorderen.
9f De buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 30,-- te berekenen over het geincasseerde bedrag, bedragen:
over de eerste € 2.950,--15%
over het meerdere tot € 5.900,--10%
over het meerdere tot € 14.750,-- 8%
over het meerdere tot € 59.000,-- 5%
over het meerdere 3%
Uit het enkele feit dat BVB Wopereis zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten.
9g Bij betalingen worden vorderingskosten en rente primair berekend.
9h Indien de afnemer c.q. opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen één (1) week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk heeft gemaakt bij BVB Wopereis , wordt afnemer c.q. opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10a Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico in het bijzonder het overgaan ervan op de opdrachtgever is bepaald, blijven de geleverde zaken eigendom van BVB Wopereis, totdat de afnemer c.q. opdrachtgever, al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door BVB Wopereis gedane leveringen van zaken of diensten, met inbegrip van rente en kosten, aan BVB Wopereis verschuldigd is, volledig heeft betaald.
10b De opdrachtgever is niet bevoegd over de zaken op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken, voordat volledige betaling als in het voorafgaande artikellid bedoeld aan BVB Wopereis heeft plaatsgevonden.
10c Diploma’s c.q. certificaten worden aan de opdrachtgever overgedragen nadat volledige betaling als bedoeld in het artikellid 10a aan BVB Wopereis heeft plaatsgevonden.
10d Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens BVB Wopereis en voorts ingeval van ontbinding der overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, zal BVB Wopereis gerechtigd zijn alle zaken, waarop haar eigendom voorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terug te vorderen en, voor zover wettelijk toegestaan, terug te halen.


Artikel 11: Retentierecht

Onverminderd het wettelijke retentierecht is BVB Wopereis gerechtigd enig goed van de afnemer c.q. opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen BVB Wopereis, uit welke hoofde dan ook, van afnemer c.q. opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de afnemer c.q. opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft BVB Wopereis ook, ingeval de afnemer c.q. opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel indien een bodembeslag door de Fiscus wordt gelegd.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

12a BVB Wopereis is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die ontstaan als direct of indirect gevolg van:
overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever tewerk zijn gesteld;
onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door BVB Wopereis opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken;
het verstrekken van onvolledige onjuiste gegevens;
het niet voldoen door de deelnemers aan de voor de betreffende cursus noodzakelijke gezondheidseisen.
12b BVB Wopereis is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door BVB Wopereis zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
12c Ingeval van een consumentenkoop geldt de wettelijke aansprakelijkheid.


Artikel 13: Garantie

13a Ter zake van door BVB Wopereis geleverde zaken c.q. de door haar uitgevoerde werkzaamheden zijn garantiebepalingen van toepassing, indien en voor zover deze schriftelijke tussen partijen zijn overeengekomen gedurende een daarbij afgesproken periode. Alsdan geldt een garantietermijn van zes (6) maanden na levering voor materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in, dat BVB Wopereis voor haar rekening de fouten herstelt of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt en door een nieuwe levering vervangt. Indien de zaken ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor schade, die het gevolg is of kan zijn uitvoering van garantiewerkzaamheden, is BVB Wopereis nimmer aansprakelijk.
13b Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts door de betreffende leveranciers gestelde garantiebepalingen.
13c Alle aanspraken op garantie volgens bovenvermelde regeling vervalien, wanneer de afnemer c.q. opdrachtgever met de betaling of anderszins in gebreke blijft, dan we wanneer het gebrek voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik c.q. onoordeelkundige behandeling door of namens de afnemer c.g. opdrachtgever zelf of middels derden, zonder instemming van BVB Wopereis, reparaties c.q. wijzigingen verricht, respect laat verrichten met betrekking tot het geleverde. De garantie vervalt eveneens, indien het fouten betreft, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage, indien de afnemer c.q. opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien de afnemer c.q. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere samenhangende overeenkomst voortvloeit.
13d De garantiebepaling is niet van toepassing in het geval van normale slijtage van de door BVB Wopereis uitgevoerde werkzaamheden met behulp van door de afnemer c.q. opdrachtgever geleverde materiaal respectievelijk, indien het gebruikt materiaal of gebruikte zaken betreft, dat door BVB Wopereis slechts gemonteerd, bewerkt of op een andere wijze wordt verwerkt of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
13e edere schade dient binnen 24 uur na het ontstaan ervan schriftelijk aan BVB Wopereis worden gemeld, bij gebreke waarvan BVB Wopereis gerechtigd is iedere aanspraak op garantie af te wijzen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, BVB Wopereis uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland en tot vergoeding der kosten, die bij uitvoering der garantieverplichtingen in Nederland konden ontstaan.


Artikel 14: Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever (of afnemer) niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met BVB Wopereis gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van (het bedrijf van de) opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BVB Wopereis het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst te ontbinden te harer keuze, zonder dat BVB Wopereis enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke BVB Wopereis de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.


Artikel 15: Concurrentiebeding

De opdrachtgever (of afnemer) zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, die voor BVB Wopereis werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dagelijks opeisbare boete van € 11.350,-- per overtreding. Als een personeelslid zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever (of afnemer) elders dan bij BVB Wopereis werkzaam te zijn, dient de opdrachtgever (afnemer) BVB Wopereis onverwijld daarvan in kennis te stellen, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 2.270,--.


Artikel 16: Auteursrechten

16a Alle auteursrechten op lesmateriaal dan wel bedrijfsnoodplannen etc., dat ingevolge deze overeenkomst BVB Wopereis voor opdrachtgever wordt ontwikkeld en samengesteld, berusten bij opdrachtgever. Indien gedeelten van dit materiaal zijn aangevuld met eigen materiaal van BVB Wopereis dan wordt het auteursrecht van BVB Wopereis hierop niet aangetast. Desgevraagd zal BVB Wopereis echter, indien en voor zover de opdrachtgever daartegen geen bezwaar aanvoert, met _betrekking tot uitsluitend door BVB Wopereis voor opdrachtgever ontwikkeld en samengesteld lesmateriaal dan wel bedrijfsnoodplannen etc., die handelingen kunnen verrichten, die ingevolge artikel 1 van de Auteurswet en het in de eerste zin bepaalde aan de opdrachtgever zijn voorbehouden.
16b Lesmateriaal in opdracht van BVB Wopereis en/of opdrachtgever van derden betrokken, is van de onder artikel 14 sub a vermelde regeling uitgesloten, tenzij dit lesmateriaal niet door auteursrechten wordt beschermd. Indien het lesmateriaal betreft, dat niet speciaal voor opdrachtgever is ontwikkeld, behoren de rechten geheel toe aan BVB Wopereis.


Artikel 17: Afwijkende voorwaarden

17a Wanneer in een bevestiging van de afnemer c.q. opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn die bepalingen of voorwaarden van afnemer c.g. opdrachtgever niet bindend, tenzij deze door BVB Wopereis uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
17b Bij het samenvatten (alsook bij tegenstrijdigheid, zie hierboven onder artikel door afnemer c.q. opdrachtgever gebezigde, respectievelijk van toepassing verklaarde, Uniforme Voorwaarden (of leveringsvoorwaarden of hoe ook te noemen) en de onderhavige voorwaarden, zullen de voorwaarden van BVB Wopereis altijd prevaleren.


Artikel 18: Procuratie

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van BVB Wopereis binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben.


Artikel 19: Overmacht

19a Indien BVB Wopereis door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, en niet binnen redelijke tijd kan leveren, heeft zowel BVB Wopereis als de afnemer c.q. opdrachtgever het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
19b Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, blokkade, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van de toeleveranciers van BVB Wopereis of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen voorts alle andere van buiten komende oorzaken, die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan BVB Wopereis kunnen worden toegerekend.


Artikel 20: Alleen schriftelijke afwijkingen gelden

Onverlet latend hetgeen hierboven omtrent schriftelijk te maken afspraken en overeenkomsten gezegd is, geldt algemeen dat enkel schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden tussen partijen geldig zijn, dat geen enkele mondelinge overeenkomst een bepaling uit deze algemene voorwaarden van BVB Wopereis uit de werking kan stellen of wijzigen.


Artikel 21: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden toegelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.


Artikel 22: Toegepast recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbieding en overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.


© 2008-2024 | Alle rechten voorbehouden | Bureau voor Bedrijfsveiligheid Wopereis